پرسشهای متداول

رواند اجرای فرایند مجوز زیست محیطی اجرای پروژه های عمرانی بزرگ به شکل است؟
1