پرسشهای متداول

شنبه 21 اسفند 1400 روند اجرای فرایند ارزیابی عملکرد زیست محیطی دستگاههای اجرایی کشور به چه شکل است؟
  1. ارائه درخواست به همراه مستندات
  2. بررسی توسط کارشناسان و ارزیابی و امتیاز دهی
  3. اطلاع به متقاضی 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر