پرسشهای متداول

روند اجرای فرایند ارزیابی عملکرد زیست محیطی دستگاههای اجرایی کشور به چه شکل است؟
1