پرسشهای متداول

شنبه 21 اسفند 1400 روند اجرای فرایند نظارت به چه شکل است؟ با پیشرفت تمدن بشری و توسعه فن‌آوری و ازدیاد روز افزون جمعیت، در حال حاضر دنیا با مشکلی به نام آلودگی در هوا و زمین روبرو شده است که زندگی ساکنان کره زمین را تهدید می‌کند.  آلودگی هوا یکی از مهمترین معضالت زندگی بشر بوده و حیات وی راتهدید می نماید، از این رو پایش مستمرکیفی هوا یکی از اولویت‌های سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. از این رو سراسر کشور مجهز به ایستگاه‌های پایش کیفی هوای محیط بوده و سازمان در صدد افزایش تعداد و نگهداری و راهبری ایستگاه‌های موجود می باشد. ایستگاه های پایش کیفی هوای محیط با دارا بودن آناالیزر های پایش پیوسته آالینده های هوا، به عنوان یکی از کارآمد ترین سیستم های پایش لحظه ای بوده و در مدیریت بحرانهای آلودگی هوا می توانند مبنای تصمیم گیری باشند.

وجود جوامع انسانی ساکن در حاشیه رودخانه و استفاده از اراضی مجاور آن به شکل هاي مختلف مسکونی، کشـاورزي و صنعتی موجب شده است که امروزه مدیریت و ساماندهی رودخانه ها علاوه بر کنترل سیلاب و فرسایش به بحث آلودگی آب در نتیجه فعالیت های انسانی و عوامل طبیعی نیز معطوف شود. سیستم پـایش رودخانه ها عموما انلاین بوده و از جمله پارامترهای مهم اندازه گیری و پایش رودخانه ها میتوان به سطح آب و دبی جریان عبوری، pH، DO، BOD،COD  و دما اشاره کرد. با پایش های مستمر علاوه بر اینکه ممکن است بتوان هم در زمینه کنترل سیلاب و هم کنترل ورود منابع آلاینده به منابع آب سطحی اقدام کرد. همچنین میتوان با ثبت و به کار گیری سامانه اطلاعات جغرافیایی تغییرات مورفولوژی رودخانه را در طی زمان رصد کرد.

با راه اندازی سامانه معاونت محیط زیست انسانی در راستای الکترونیکی خدمات این معاونت در حال حاضر امکان ورود اطلاعات ایستگاههای هوا و آب توسط ادارات کل حفاظت محیط زیست به طریق ذیل میسر می باشد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر