پرسشهای متداول

یکشنبه 24 فروردین 1399 شاخص های کیفیت هوا به چه شکل نمایش داده می شود؟ هوای پاک و سالم به رنگ سبز و قابل قبول به رنگ زرد و ناسالم برای گروههای حساس به رنگ نارنجی و ناسالم قرمز و بسیار ناسالم بنفش وخطرناک به رنگ زرشکی نمایش داده می شود.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر