1397/12/6 دوشنبه

تعداد مجوز

عنوان

160

واردات پسماند

50

صادرات پسماند

121

پروانه شکار چهارپا

5

احداث باغ وحش

20

تکثیر و پرورش پستانداران

21

درخواست خسارات وارده توسط حیات وحش

161

مجوز ورود به مناطق

39

مجوز نمونه برداری اجزای تنوع زیستی

14

صدور دستورالعمل پروانه های شکار و صید

209

مجوز آزمایشگاههای معتمد (صدور، ارتقاء و تمدید ) 

4393

نظارت بر عملکرد آزمایشگاههای معتمد

21172

تعداد پایش در قالب خود اظهاری

50883

تعداد پایش غیر خود اظهاری

شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"