آیکون منو
پرسشهاي متداول
1-هرباریوم (Herbarium) چیست ؟
 • 1391/7/3 دوشنبه
  1-هرباریوم (Herbarium) چیست ؟
2-رده بندی (classification) چیست؟
 • 1391/7/3 دوشنبه
  2-رده بندی (classification) چیست؟
3-هرباریوم موزه تاریخ طبیعی چه وظایفی را بر عهده دارد ؟
 • 1391/7/3 دوشنبه
  3-هرباریوم موزه تاریخ طبیعی چه وظایفی را بر عهده دارد ؟
4-هرباریوم سازمان حفاظت محیط زیست در چه زمانی و در کدام دفتر رسماً راه اندازی شد ؟
5-قدمت نمونه های هرباریوم موزه تاریخ طبیعی و تعداد نمونه های موجود چیست؟
بيشتر
پرسشهاي متداول
1- حشرات چه فایده ای برای طبیعت دارند ؟
 • 1391/7/3 دوشنبه
  1- حشرات چه فایده ای برای طبیعت دارند ؟
2-آیا سوسک ها همان سوسری ها هستند ؟
 • 1391/7/3 دوشنبه
  2-آیا سوسک ها همان سوسری ها هستند ؟
3-آیا سوسری ها و سایر حشرات اجتماعی بعد از نابودی کره زمین باقی می مانند؟
4-آیا کرم های داخل میوه از خود میوه تولید می شوند؟
 • 1391/7/3 دوشنبه
  4-آیا کرم های داخل میوه از خود میوه تولید می شوند؟
5-آیا حشرات قادر به تولیدا صدا هستند ؟
 • 1391/7/3 دوشنبه
  5-آیا حشرات قادر به تولیدا صدا هستند ؟
بيشتر
پرسشهاي متداول
1-علم دیرینه شناسی چیست ؟
 • 1391/7/3 دوشنبه
  1-علم دیرینه شناسی چیست ؟
2-فسیل یا سنگواره چیست؟
3-انواع فسیل را نام ببرید:
4-بخش دیرینه شناسی سازمان حفاظت محیط زیست در چه زمانی و در کدام دفتر رسمآ راه اندازی شد ؟
5-عمده ترین وظایف بخش دیرینه شناسی چیست ؟
 • 1391/7/3 دوشنبه
  5-عمده ترین وظایف بخش دیرینه شناسی چیست ؟
بيشتر
پرسشهاي متداول
ژنتیک چیست؟
 • 1391/7/3 دوشنبه
  ژنتیک چیست؟
زیست فناوری چیست؟
 • 1391/7/3 دوشنبه
  زیست فناوری چیست؟
بانک ژن چیست؟
 • 1391/7/3 دوشنبه
  بانک ژن چیست؟
نوع جمع آوری نمونه های موجود در بانک ژن به چه صورت می باشد؟
نحوه نگهداری نمونه های موجود در بانک ژن به چه صورت می باشد؟
بيشتر
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *