معرفی

1400/11/13 چهارشنبه
https://www.doe.ir/Portal/home/?892744/نمونه-بردری  **************************************************
تاریخ به روزرسانی  :  1400/11/30

**************************************************

معرفی خدمت

نام خدمت کلان پاسخ به استعلامات سازمان محیط زیست
شناسه خدمت کلان 14062548000
عنوان زیر خدمت پاسخ به استعلامات فعالیت های معدنی صنعتی و خدماتی و کشاورزی در مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست
شناسه زیرخدمت 1406248105
نوع خدمت G2B،G2G،G2C
توضیحات خدمت کلیه  استعلامات فعالیت های معدنی صنعتی و خدماتی و کشاورزی در مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست در سامانه ثبت و توسط سازمان محیط زیست پاسخ داده می شود.
نحوه ی ارائه ی خدمت الکترونیکی-غیر حضوری
آدرس اینترنتی خدمت https://iranemp.ir
واجدین شرایط عموم
مدارک لازم برای درخواست خدمت پاسخ استعلامات دستگاه های ذیربط
گزارش کارشناسی اداره کل استانیاز وضعیت عرصه ب همراه مستندات شامل نقشه ،وضعیت کاربری،سند مالکیت،تاییدیه منابع طبیعی
محل مراجعه برای درخواست خدمت درخواست متقاضیان به صورت الکترونیکی دریافت می گردد.
ساعات کاری ارائه خدمت تمام روزهای کاری
متوسط مدت زمان ارائه خدمت 3 روز کاری
هزینه ارائه خدمت بر اساس دستورالعمل متفاوت است.
استعلامات درون سازمانی و برون سازمانی بسته به نوع درخواست ازادارات کل و سایر  ارگان ها 
روند اجرای فرآیند
  1. ارائه درخواست و ارسال آن به اداره حفاظت محیط زیست استان جهت بررسی اولیه
  2. بررسی توسط کارشناسان استانی و ستادی
  3. پاسخ به استعلام
  4. اطلاع به متقاضی 

راهنما

1400/12/15 یکشنبه
 آموزش  خدمت استعلامات فعالیت های معدنی صنعتی و خدماتی و کشاورزی در مناطق مدیریت سازمان محیط زیست برای متقاضی پس از تکمیل اطلاعات مربوطه میتواند وارد در پروفایل خود برر روی  خدمت استعلامات فعالیت های معدنی صنعتی و خدماتی و کشاورزی در مناطق مدیریت سازمان محیط زیست کلیک کند و درخواست صدور مجوز جدید دهد .. .
پس از تکمیل موارد فوق از طرف متقاضی درخواست به کارشناس مربوطه ارجاع داده می شود و کارشناس میتواند نسبت به استعلامات اقدام نماید .
در صورت پاسخ به استعلامات نتیجه در بخش یگیری اعلام  می گردد.
برای اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه کنید.
https://iranemp.ir/knowledgebases
 

پرسشهای متداول

بيشتر

اطلاعات تماس

1400/12/18 چهارشنبه
 

پاسخ گویی خدمت

مسئول پاسخگویی

 آقای بیدی کارشناس ستاد-کارشناس استان

ساعات کاری

8 الی 16 شنبه تا چهارشنبه

تلفن تماس

42781541 ستاد-کارشناس استان

پست الکترونیکی

      bidi@doe.ir

آدرس مراجعه حضوری

تهران- غرب به شرق بزرگراه شهید حکیم- بین شیخ فضل الله و یادگار امام پارک طبیعت پردیسان- معاونت محیط زیست انسانی- دفترارزیابی اثرات زیست محیطی


 

نظرسنجی و تعامل

1400/12/16 دوشنبه


پیگیری

بیانیه توافق خدمت

1400/12/18 چهارشنبه
توافقنامه سطح خدمت " پاسخ به استعلامات فعالیت های معدنی صنعتی و خدماتی و کشاورزی در مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست"

•  مقدمه


خدمت پاسخ به استعلامات فعالیت های معدنی صنعتی و خدماتی و کشاورزی در مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست 14062548000 و شناسه زیر خدمت 1406248105 به صورت  G2B ، G2G  و G2C می باشد و  روند خدمت به صورت زیر می باشد :
  • ارسال درخواست متقاضی و مدارک و مستندات مورد نیاز به اداره کل استان
  • بررسی مدارک و مستندات اعلام نتیجه به متقاضی


.
•  هدف
• هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمت ارائه شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست، کیفیت پاسخ به استعلامات فعالیت های معدنی صنعتی و خدماتی و کشاورزی در مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست مورد توافق قرار گیرد.


•  مسئولیت‌

 قوانین و مقرراتی را که به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه می‌دهد این خدمت را ارائه کند، مصوبه شماره 157 مورخ 31 / 1 / 1377 شورای عالی حفاظت محیط زیست می باشد. 
• متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه به این دستگاه ارائه نماید.

 
•  تعهدات متقابل خدمت‌گیرنده و دستگاه اجرایی


متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه/ دفتر پیشخوان/ حضوری به این دستگاه ارائه نماید.
موارد مربوط به فرم "اطلاعات خدمت/زیرخدمت" جهت ارائه روی پایگاه اطلاع رسانی دستگاه بخش میز خدمت  در رابطه با زمان انجام خدمت، تعداد مرتبه مراجعه حضوری متقاضی، نحوه دسترسی و زمان های دسترسی به خدمت و کلیه جزئیات خدمت بصورت متعهدانه از سوی دستگاه ذکر شده است. 


•  هزینه‌ها و پرداخت‌ها

بر اساس دستورالعمل متفاوت است. 

•  دوره عملکرد

این بخش، دوره زمانی را که در آن، شرایط تحت این توافق سطح خدمت، فعال هستند را مشخص می‌کند.
• این توافقنامه سطح خدمت تا تاریخ [ 29 /12/ 1400]  اعتبار دارد.
• این توافقنامه سطح خدمت حداکثر تا دو سال اعتبار دارد. (برای خدمات G2G)
• بعد از پایان دو سال، یک توافقنامه سطح خدمت جدید ایجاد و امضا خواهد شد تا ارائه خدمات ادامه یابد.


•  خاتمه توافقنامه

این توافقنامه سطح خدمت تا تاریخ [ 29 /12/ 1400]  اعتبار دارد.
بعد از پایان دو سال، یک توافقنامه سطح خدمت جدید ایجاد و امضا خواهد شد تا ارائه خدمات ادامه یابد 
 
بيشتر

ورود به خدمت

1400/11/13 چهارشنبه