آیکون منو
پرسشهاي متداول
5-اهداف اصلی گرو ه مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست چیست ؟
 • 1391/7/3 دوشنبه
  5-اهداف اصلی گرو ه مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست چیست ؟
4-منظور از سرمایه اجتماعی چیست ؟
 • 1391/7/3 دوشنبه
  4-منظور از سرمایه اجتماعی چیست ؟
3-چگونه می توان یک تشکل محیط زیستی را به ثبت رساند؟
 • 1391/7/3 دوشنبه
  3-چگونه می توان یک تشکل محیط زیستی را به ثبت رساند؟
2-در حال حاضر چند تشکل محیط زیستی در کشور ما فعال می باشد و کدام استانها تعداد تشکل های بیشتری دارند؟
1-گروه مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، همکاری چه گروه هایی را بیشتر جلب نموده است؟
بيشتر
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *