آیکون منو

اخبار دفتر

گزارش تصویری

بيشتر

استاندارد ها و شاخص ها

1- بررسی طرحها و پروژه های پژوهشی و فناورانه
مستند قانونی شاخص: قانون بودجه سالیانه( اختصاص 3 درصد بودجه به بخش پژوهش)
 
لینک ها
    پروژه های مطالعاتی
    عملکرد دفتر