آیکون منو
اصل پنجاهم قانون اساسی

حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات رو به رشدی داشته باشند ، وظیفه عمومی تلقی می گردد.از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است.

متون عمومی
 
تخریب محیط زیست معلول نابرابری های اجتماعی و استفاده غلط از طبیعت و یکی از عوامل تضییع حقوق انسان ها است. متأسفانه در جهان امروز اقلیتی مرفه و ثروتمند از همه ی امکانات و مواهب طبیعی و سالم بهره برداری می کنند ولی اکثریت ملت ها محکوم به زندگی در شرایط م�یطی آلوده و غیر بهداشتی و تن دادن به عوارض سوء و انواع بیماری ها و پذیرفتن بلا، مصیبت و مرگ و میرند.

بيشتر
منو
اطلاع رسانی
سازمان منابع طبیعی و سازمان حفاظت محیط زیست و دستگاه‌های مرتبط نباید اجازه بدهند که به منابع طبیعی خسارت وارد شود.
بيشتر