باسمه تعالي

"كليات ضوابط و معيارهاي احداث باغ پرندگان"

مقدمه :

نگهداري از پرندگان وحشي در اسارت يا براي تكثير و پرورش آنها جهت استفاده از گوشت ، پر و ... مي باشد و يا به منظور مطالعه رفتار ، فيزيولوژي پرنده ، مشاهده زيبائيها ، صداي خوش و حتي حفاظت وتكثير يك گونه نادر صورت مي گيرد. بدين منظور بايد نگهداري از آنها در چهارچوب ضوابط و معيارهاي مشخصي انجام شود تا علاوه بر حفظ سلامتي و بقاي پرندگان محيطي مناسب و طبيعي براي مشاهده آنها فراهم گردد. در باغهاي وحش معمولاًمحوطه ها ويا قفسهايي با هدف نگهداري انواع پرندگان وجود دارد ولي بهترين حالت نگهداري از پرندگان رها سازي آنها در محيطي وسيع ولي سرپوشيده مي باشدكه باغ پرندگان ناميده مي شودو پرندگان مي توانند آزادانه در فضايي گسترده ولي سرپوشيده همانند زيستگاه طبيعي زندگي و پرواز نمايند. در چنين مكاني ارتفاع سقف بايد به صورتي باشد تا پرواز پرندگان دچار اختلال نگردد و تنظيم ميزان رطوبت ، دما و نور محيط تاحدامكان ميسر باشد و در صورت امكان از نور و جريان طبيعي هوا استفاده شود. البته جنس سقف، سازه ،ارتفاع ستونهاواجزاي محيط نيز بسيار مهم هستند كه در جاي خود به آنها اشاره خواهد شد.

كليات :

براي احداث باغ پرندگان با اهداف آموزشي، تحقيقاتي وتفريحي ضروري است ضمن كسب آگاهي در مورد خصوصيات انواع پرندگان از جمله رفتارها ، تغذيه ، توليدمثل ، لانه سازي و ..... تا جايي كه امكان دارد شرايط زيست طبيعي هر پرنده شبيه سازي گردد. يكي از نكات مهم تفكيك زيستگاه پرندگان براساس اقليم و نوع زيستگاه مي باشد به عبارتي پرندگان خشكي زي ، آبزي و كنار آبزي هر كدام ويژگيهاي خاصي دارند كه در ساخت باغ پرندگان بايد در نظر گرفت. بنابراين در هر زيستگاهي مي توان در جستجوي پرندگان مختص همان زيستگاه بود. همچنين از لحاظ سازگاري پرندگان نسبت به هم نيزبايد بررسي شوند بطور مثال پرندگان شكاري با گونه هايي كه مستقيماً مورد تغذيه و شكار آنها قرار مي گيرندنبايددر يك محل نگهداري گردند.درذيل موارديكه هنگام احداث باغ پرندگان بايد موردتوجه قرارگيرند بيان شده اند:

 

زيستگاه :

ضروري است درخصوص زيستگاه هرگونه پرنده كه بايد درمجموعه باغ پرندگان نگهداري شود اطلاعات كافي بدست آيد تاپرندگاني كه زيستگاه مشترك دارند دركنار يكديگرنگهداري شوند وطراحي محوطه مجموعه بادرنظرگرفتن نيازهاي اساسي ومشترك پرندگان صورت گيرد.لازم به ذكراست كه پرندگان خشكي زي كه در نواحي گرمسيري بخصوص استوايي زندگي مي كنند نياز به دما ورطوبت مناسب با زيستگاه طبيعي خود دارند و بايد زمستان دربرابر سرما محافظت شوندو از ساير پرندگان خشكي زي كه متعلق به نواحي معتدل و سردسير هستند جداگردند. اين ويژگي را در انواع طوطي سانان و بعضي از انواع پرندگان زينتي مانند قناريها مي توان مشاهده نمود يا پرندگان آبزي وكنارآبزي مانند آبچليكها ، پاشلكها ، ماهي خورها ، مرغابيها و.. كه در آب بندها ، رودخانه ها ، درياچه ها و تالابها زندگي مي كنند نيازهاي خاصي دارند( مانند يك آبگير مناسب) كه بايد به آنها توجه نمود.

آشيانه :

آشيانه بر خلاف تصور عموم محل زندگي پرنده در تمام طول سال نيست بلكه مكاني است كه به طور معمول پرنده ماده در فصل توليد مثل براي تخم گذاري و پرورش جوجه ها آن را به كمك جفت خود مي سازد.

در جزاير و امتدادسواحل توسط پرندگان دريايي و برخي ماكيانها از شاخ وبرگ درختان معمولاَ به صورت كاسه مانندساخته مي شود (مانند فلامينگوها). از گل ولاي و مواد نرمتر براي پوشش داخل استفاده مي گردد.

آشيانه سازي اغلب گنجشك سانان در محلهايي مثل لابه لاي شاخه درختان و يا در شكاف ديوارها و صخره ها صورت مي گيرد. اين پرندگان آشيانه خود را از مواد گياهي و برخي مواد نرمتر مثل پر و گاهي پشم ونخ مي سازند. دارقازها (Phalacrocoracidae) ، حواصيلها (Aradeidae) و برخي پرندگان ديگر نيز آشيانه خود را معمولاً بر روي درخت مي سازند.

-

آشيانه گنبدي :

به طور عمده توسط چرخ ريسكها (Paridae) و برخي سسكها (Sylvidae) به صورت آويزان از محل انشعاب شاخه ها ساخته مي شود و معمولاً در قسمت پائيني و يا جانبي آن يك يا چند سوراخ مناسب براي رفت و آمد پرنده تعبيه مي گردد.

- آشيانه بافته شده :

به شكل مدور يا بيضي توسط پرندگان خاصي به نام پرندگان بافنده (Ploceinae spp) از الياف گياهي و بسيار ماهرانه بافته وساخته مي شود.

- آشيانه هاي بزاقي :

توسط بيشتر پرستوها و چلچله ها (Hirundinidae and Apodidae) اغلب با استفاده ازتركيب بزاق پرنده وگل بر روي صخره ها ، ديوارها و يا تيرهاي چوبي ساخته مي شود.

بااستفاده ازاين روش برخي پرندگان مثل انواع چكچكها (Oenanthe) و يا مرغ طوفان (Hydrobatidae) در سوراخهاي موجود در زمين ، برخي ديگر مثل داركوبها (Picidae) در سوراخ تنه درختان ويا مثل زنبورخورها (Meropidae) وماهي خوركها(Alcedinidae) در ديواره هاي نرم ساحل رودخانه ها آشيانه مي سازند.

نوع خاص ديگري از آشيانه در گونه هايي از بوقلمونها (Megapodiidae) با كندن گودالي بزرگ و پوشاندن آن با گياهان تجزيه شونده و گذاردن تخمهاي خود در آن و پوشاندن سطح گياهان با خاك و ماسه ديده مي شود.

عادات غذايي :

بايد در خصوص مواد غذايي مورد نياز و عادات غذايي پرندگان اطلاعات كافي به دست آورد تا بهترين شرايط براي پرندگان فراهم شود. تغذيه مناسب علاوه بر تامين سلامتي پرنده به بارور بودن تخمها و توليد جوجه هاي سالم نيز كمك مي كند. به طور كلي مواد غذايي همانند انواع دانه مرغ ،كنسانتره طيور ، گندم ، سبزي، ميوه تازه ، دانه آفتابگردان ، ارزن ، برنج پخته ، تخم مرغ ، ماهي ، گوشت تازه ، جگر ،‌نان و پوسته تخم مرغ در تغذيه اكثر پرندگان مي توانند به كار آيند. البته بيشتر پرندگان علاقه دارند براي تهيه غذا جستجو نمايند و با اينكه پرندگان شكاري تمايل زيادي به شكار سايرپرندگان دارند،اين كارممكن است درمحيط باغ پرندگان ميسرنباشدولي درهر صورت باآگاهي از رفتارهاي پرندگان بايد تا آنجا كه امكان دارد شرايط طبيعي را براي آنها فراهم نمود.

 

 

انتخاب جفت :

در صورتي كه پرندگان در فضاي باز سرپوشيده نگهداري شوند رعايت نسبت جنسي بين آنها بسيار مهم است به عبارتي به ازاي هر پرنده ماده از يك گونه ، يك قطعه پرنده نر مورد نياز است هنگاميكه پرندگان به صورت نر وماده نگهداري مي شوند بايد كاملاَتحت نظر باشند تا اگرتخمگذاري نمودند شرايط مناسب براي رشد جوجه ها فراهم گرددبه عبارتي بايد محل لانه سازي پرندگان مذكور شناسايي ويا آشيانه مناسبي براي آنها پيش بيني شود ودرصورتيكه فضاي مناسب براي رشد جوجه ها وجود نداشته باشد ويا پرنده نر وماده تخمهاي خودرا رها كنند مي بايست آنها را به انكوباتور منتقل نمودوشرايط پرورش آنها را بصورت مصنوعي ايجادنمود.

توليد مثل :

اغلب پرندگان در فصل بهار تخم گذاري و توليد مثل مي نمايند. در واقع انتخاب اين فصل براي توليد مثل به علت شرايط محيطي مناسب بويژه فراواني غذا و مواد پروتئيني نسبت به ساير فصلها مي باشد. ميزان فراواني غذا آنقدر اهميت دارد كه گاهي روي تعداد واندازه تخمها و يا تعداد جوجه هايي كه از تخم خارج مي شوند نيز اثر مي گذارد. انتخاب مناسبترين فصل براي توليد مثل در واقع بر اساس تغييرات هورموني در پرنده متناسب با طول روز يا به عبارتي ميزان نور محيطي مي باشد. پرندگان مناطق حاره كه تغييرات طول روز در زيستگاه آنان كمتر است در هر زمان از طول سال ممكن است توليد مثل نمايند.

براي مثال نوعي پرستوي دريايي در مناطق حاره وجود دارد كه 9 ماه از سال فرصت دارد توليد مثل نمايد. اكثر پرندگان در طول سال يك بار توليد مثل مي كنند ولي بعضي از پرندگان كوچك وجود دارند كه در فصل مناسب ممكن است دو يا سه بار توليد مثل كنند. پرندگان بالغ در آغاز فصل توليد مثل تحت تاثير عواملي مانند طول روز (ميزان نور) ، شرايط فيزيكي و اقليمي محيط و تغييرات فيزيولوژيكي مي باشند. سن بلوغ نيز در پرندگان تابع شرايط اقليمي و نوع گونه متفاوت است براي مثال در حالي كه پرندگاني مانند گنجشك سانان (سار و گنجشك) معمولاً در دومين يا سومين سال تولد بالغ مي شوند ، پرندگان مناطق سرد قطبي مثل فولمار (Fulmarus glaeialis) در سن 20 تا 25 سالگي بالغ مي شوند علاوه بر اين سن بلوغ رابطه مستقيمي با طول عمر پرنده دارد. بطوريكه هر چه طول عمر پرنده بيشتر باشد سن بلوغ پرنده نيز بالاتر است. در صورتي كه ظرفيت محل تكميل است ضروري است در فصل جفت گيري پرندگان نر و ماده را از هم جدا نمود تا فصل توليد مثل به پايان برسد. در مورد پرندگاني كه در داخل قفس نگهداري مي شوند نيز مي توان با جدا كردن نرها از ماده ها توليد مثل آنها را كنترل نمود. بنابراين اگرتكثيربعضي پرندگان زينتي نيز جزو اهداف مجموعه باغ پرندگان مي باشد كسب اطلاعات درمورد زمان جفت گيري ،طول زمان ودماي مناسب براي هچ شدن تخمهاوچگونگي تغذيه جوجه ها ي آنها الزامي است .

دما :

اكثر پرندگان زينتي متعلق به مناطق حاره ،گرمسير و نيمه گرمسيري هستند و بايد دما و رطوبت براي آنهامناسب باشد بنابراين ضروري است با وسايل مصنوعي احتياجات آنان برآورده شود. ولي ساير پرنده هاي بومي كشور مي توانند در فضاي باز در طول تابستان و با مراقبت بيشتر در طول زمستان نگهداري شوند.

حمل و نقل :

انتقال پرندگان از يك نقطه به مكان ديگر ممكن است باعث تنش در پرنده شود بنابراين بهتر است در هنگام انتقال ، پرنده در يك محيط تاريك قرار گيرد تا قادر به مشاهده اطراف نباشد به عبارتي بهتراست بعدازغروب خورشيد اين كارصورت گيردهمچنين پرندگان در طول مسير حركت بايد در دماي ثابتي نگهداري شوند و بايد از تغييرات دمايي در هنگام انتقال (مانند قرار دادن پرنده در زير نور شديد خورشيد و يا در محيطي كه هواي سرد جريان دارد) اجتناب گرد. نكته ديگر در صورتي كه پرنده در اسارت نگهداري مي شده است اطلاع يافتن از نوع تغذيه قبلي ، شرايط نگهداري ، بيماريها و عادات به خصوص آن بسيار مهم است.

قرنطينه :

ضروري است پرندگان تازه وارد به مدت 30الي40روز در يك قفس جداگانه نگهداري شوند تا در صورت ابتلا به بيماري واگير ساير پرندگان مصون بمانند و از طرفي امكان درمان آنها نيز فراهم باشد. جايگاه قرنطينه بايد از محل نگهداري ساير پرندگان و سرويسهاي بهداشتي ، انبار مواد غذايي ، ساختمانهاي اداري و محل رفت و آمد عمومي فاصله مناسب داشته باشد(كمتر از 50 متر نباشد). پرندگان تازه وارد پس ازمدت مقرربايدباتائيددكتردامپزشك مجموعه در محوطه اصلي رهاشوندهمچنين مي بايست درطول مدت قرنطينه توسط دكتردامپزشك ضمن معاينه دقيق وانجام آزمايشات تشخيصي، واكسنهاي موردنياز به پرندگان مذكورتزريق شوند.

قفس پرندگان :

قفس پرندگان به هر شكل و اندازه مي تواند باشد ولي مهم آن است كه پرنده در آن به راحتي قادر به زندگي باشد و حتي بتواند تا حدودي در آن پرواز نمايد تا دچار مشكلاتي نظير اضافه وزن نگردد از طرفي بايد براي ساخت قفس علاوه بر ارتفاع به طول آن كه بايد متناسب با طول دم وبالهاي پرنده باشد نيز توجه كافي نمود . بطور كلي بهتر است قفس ها عريض ساخته شوند تا پرنده بتواند از يك طرف به طرف ديگر حركت نمايد. البته در باغ پرندگان قفس لزوماَ براي پرندگان شكاري و پرندگاني كه نياز به مراقبتهاي خاصي از نظر اقليمي و دمايي دارند ضروري است همچنين در باغهاي وحش مي توان قفسهاي بزرگتري ساخت تا پرندگان بتوانند آزادانه در آن پرواز نموده وبازديد كنندگان از خارج آنها را مشاهده نمايند ولي باغ پرندگان در واقع خود قفس بسيار بزرگي است كه بازديد كننده وارد آن مي شود و از نزديك پرندگان را مشاهده مي نمايد.

ماده يك - تعاريف :

پرندگان خشكي زي : اين پرندگان براي تهيه مواد غذايي بطور مستقيم نياز به تالابها و درياچه ها ندارند. طيف وسيعي از پرندگان جزء اين گروه هستند عموماً اين پرندگان در نواحي جنگلي ، استپي ، مرغزار ، بياباني و ... زندگي مي كنند. پرندگان شكاري وحتي بعضي از پرندگان مناطق گرمسير استوايي( طوطي سانان ،قناريها و..) جزو اين گروه محسوب مي شوند پرندگاني مانند توكا ، داركوب ، سسكها ، چكچكها و.. نيز جزو اين گروه هستند.

پرندگان آبزي : اين پرندگان براي تهيه مواد غذايي و حتي لانه سازي به تالابها ، آببندها ، درياچه ها و... وابسته هستند وتوانايي شناورماندن برروي آب رادارند.پرندگاني مانند اردكها ، غازها ، قوها و.. كه بيشتر در آب هستند جزو اين گروه مي باشند.

پرندگان كنار آبزي : اين پرندگان به نواحي ساحلي درياها ، تالابها ، آبگيرها و حتي رودخانه ها وابسته هستند و مواد غذايي خود را در كناره مناطق آبي به دست مي آورند، پرندگاني مانند آبچليكها ، پاشلكها ، سليمها و...جزو اين گروه هستند.

با غ پرندگان :

ماده دو – هدف از احداث باغ پرندگان :

مجموعه اي كه به عنوان باغ پرندگان احداث مي گردد معمولاً داراي طيف متنوعي از انواع پرندگان بومي و غير بومي مي باشد كه در وهله اول به عنوان يك مركز تفريحي شناخته مي شود ولي مي توان اهداف آموزشي و تحقيقاتي نيز براي آن درنظرگرفت. بنابراين توجه به علاقه بازديد كنندگان وايجاد محيطي آرام و زيبا با استفاده از يك طراحي جذاب و مسلماً تا حدودي علمي و در كنار آن توجه به اهداف آموزشي ، تحقيقاتي و برنامه ريزي براي آنها نيز بايد جزواهداف باشدو مي بايست هنگام احداث مجموعه در نظر گرفته شوند زيرا در چنين مجموعه هايي امكان مطالعه رفتار و يا ساير خصوصيات پرندگان وجود دارد از طرفي معرفي علمي پرندگان و حتي زيستگاه آنان با ايجاد برنامه هاي متنوع تفريحي و جذاب بويژه براي كودكان مي تواند نقش مهمي در آموزشهاي زيست محيطي داشته باشد و حفاظت از پرندگان به خصوص انواع نادر پرندگان و حتي تكثير آنان تحت نظارت سازمان بايد به عنوان يك هدف عالي در نظر گرفته شود و براي رسيدن به آن لازم است از متخصصين محيط زيست نيز استفاده گردد.

ماده سه – طبقه بندي پرندگان بر اساس نوع زيستگاه :

پرندگان خشكي زي : آگاهي از نوع زيستگاه و مواد غذايي مورد نياز پرندگان اين گروه مي تواند در طراحي مجموعه كمك نمايد به عبارتي تفكيك پرندگان شكاري وبعضي ازپرندگان مناطق گرمسيري از ساير پرندگان خشكي زي با توجه به نوع مواد غذايي مورد نياز وشرايط اقليمي زيستگاه آنان ضروري مي باشد اما از آنجاييكه سايرپرندگان خشكي زي تقريباَنيازهاي مشتركي دارند بيشتر محوطه باغ پرندگان مي تواند به آنها اختصاص يابد. اين پرندگان شامل انواع پرندگان شكاري، گنجشك سانان، ماكيان، شترمرغ، كبوترسانان، طوطي سانان، تزئيني مي باشند. كه مي توان همه آنها را به استثناي پرندگان شكاري دريك محوطه نگهداري نمود درصورت نگهداري از پرندگان در داخل قفس ابعاد قفس وتعدادپرندگان داخل آن بسيار مهم است كه درجدول (4) ابعاد قفسها براي بعضي ازانواع پرندگان بطور تقريبي پيشنهاد شده است، لازم به ذكراست كه هر جه ابعاد قفسها بزرگتر باشد پرنده احساس راحتي بيشتري مي كند.

پرندگان آبزي: ضروري است در طراحي مجموعه به نياز اساسي اين نوع پرندگان يعني يك آبگير مناسب با ويژگيهاي طبيعي و پوشش گياهي مطلوب توجه شود البته عمق و وسعت اين آبگير بايد متناسب با نوع و تعداد پرندگاني كه از آن استفاده مي كنند باشد. . آبگير يا بركه بايد داراي عمق مناسب در حدود يك الي 5/1 متر باشد ازطرفي با استفاده از صخره وگياهان طبيعي ويژه تالابها نمايي طبيعي براي آن بوجود آورد . درجدول (5) جيره غذايي بعضي ازپرندگان اين گروه پيشنهاد گرديده كه براساس تجربه ساير مجموعه هاي باغ پرندگان تهيه شده است .

پرندگان كنار آبزي:در صورت نگهداري آنان بايد آبگير مجموعه با در نظر گرفتن نيازهاي اين گونه پرندگان ساخته شود.به عبارتي شرايطي فراهم گردد تا اين نوع پرندگان بتوانند از آبگير مجموعه بهره مند شوند.

ماده چهار – اجزاي باغ پرندگان :

مجموعه باغ پرندگان داراي اجزايي است كه هر كدام در جاي خود اهميت دارند بنابراين بايد در طول احداث باغ پرندگان تك تك اجزاي آن بطور جداگانه مورد بررسي قرار گيرند و با ذكر جزئيات بر اساس تجربه واصول علمي طراحي شوند. درخصوص باغهاي وحش كه در آنها پرندگان نگهداري مي شوند مهمترين نكته طراحي قفسها مي باشد كه در جاي خود به آن اشاره مي گردد.

فضاي سبز :

يكي از مهمترين بخشهاي باغ پرندگان بوده كه با توجه به زيستگاه انواع پرندگان شامل درختان ، درختچه ها و بوته ها مي باشد كه هر چه از نظر ظاهر و نوع گياهان به زيستگاه طبيعي پرندگان شبيه تر باشد علاوه بر اينكه پرندگان احساس راحتي و امنيت بيشتري مي نمايند محيطي مناسب براي تفرج بازديد كنندگان نيز خواهدبود. پرندگان در اين محيط بايد پناهگاهي براي خود بيابند و آشيانه خود را بسازند. در انتخاب درختان وگياهان نيز بايد دقت شود و از كاشت گياهان سمي اجتناب گردد. به عبارتي گياهاني كاشته شوند كه بتوانند نيازهاي بعضي از پرندگان از قبيل لانه سازي و تغذيه آنها را (در صورت امكان) فراهم نمايند و از طرفي نگهداري و رشد آنها نيز به راحتي در محل احداث صورت گيرد به خصوص بايد به تطابق گياهان با اقليم محل احداث مجموعه توجه شود. در مناطق سردسير گياهاني كه متعلق به نواحي گرمسيري هستند لازم است در محيطي بسته كه دما ورطوبت آن قابل كنترل است قرار گيرند. به طوري كه پرندگان اين مناطق در همين محيط قادر به زندگي خواهند بود مانند انواع طوطي سانان . پس شناخت نيازهاي گياهان نيز حائز اهميت مي باشد . كاشت گياه در داخل قفس نيز مي تواند به پرنده احساس سلامتي و نشاط بدهد و تا حدودي نيازهاي طبيعي پرنده را رفع نمايد. براي مثال طوطي ها عادت دارند رشد نوك خود را با استفاده از چوب كنترل نمايند يا با كاشت يونجه درمحل نگهداري شترمرغها مي توان به تغذيه آنها كمك نمود.

راههاي ارتباطي و پياده روها :

دسترسي به تمامي نقاط مجموعه بايد به صورتي باشد كه علاوه بر پوشش اكثر نقاط مجموعه ، به گياهان و حتي محل لانه سازي پرندگان آسيب نرساند و موجب تنش و استرس در پرندگان نشودكه ضرورت نصب علايم هشدار ، تابلوهاي راهنما و طراحي مناسب راههاي ارتباطي به زيبايي مجموعه وحفظ آشيانه ها،جوجه ها وپرندگان كمك مي كند.

محل نگهداري پرندگان :

در طراحي مجموعه بايد جايگاه هر گونه پرنده قبل از احداث ،برروي پلان موقعيت ونقشه اصلي باغ پرندگان در نظر گرفته شود بطوريكه با توجه به تعداد تقريبي ونوع گونه پرندگاني كه مورد نياز است بايد براي آنهاكه زيستگاه مشترك دارند محل مشخصي در نظر گرفته شود براي مثال پرندگان آبزي و كنار آبزي كه به آبگير وابسته هستند بايد آبگير يا آبگيرها با وسعت ، عمق و طراحي متناسب با شرايط طبيعي احداث شوند يا براي بعضي از پرندگان بزرگ جثه مانند شترمرغها بايد جا ي جداگانه در نظر گرفته شود و اين نوع پرندگان از سايرين با استفاده از فنس مناسب جدا شوند تا به سايرين آسيب نرسانند.

طراحي قفسها :

ساخت قفس مناسب پرندگان شكاري بايد با در نظر گرفتن نوع وتعداد آنها صورت گيرد به عبارتي عقابها ، شاهينها ، لاشخورها و جغدها بايد هر كدام در قفس جداگانه قرار گيرند تا به هم و يا ساير پرندگان آسيب نرسانند . ابعاد قفس نيز بايد متناسب با تعداد و جثه آنان باشد كه مسلماً هر چه بزرگ تر باشد بهتر است. قفس كوچك آزادي عمل پرنده را سلب مي نمايد و موجب اضافه وزن پرنده و حتي افسردگي مي شود و ممكن است پرنده اقدام به كندن پرهاي خود و يا درگيري با ساير همنوعان خود نمايد. بهترين ارتفاع قفس براي پرندگان شكاري بزرگ جثه حداقل 7 مترمي باشد. البته اين ارتفاع براساس تجربه سايرين به دست آمده و معيار علمي ندارد.

محل نشستن پرنده :

ساخت محل نشستن پرنده نيز حائز اهميت است و اين محلها بايد بيش از يكي و به موازات هم در ارتفاع و در دوسوي متفاوت ساخته شوند و نبايد بر روي هم و يا محل غذاخوري و آبخوري قرار گيرند تا از ريختن فضولات پرنده بر روي مواد غذايي و ساير پرنده ها جلوگيري شود. قطر آنها بايد مناسب با نوع گونه پرندگان و قطر پنجه آنان باشد و بهتر است از جنس چوب ساخته شوند و مرتب تعويض شوند .حداقل فضاي لازم براي محل نشستن هرپرنده بزرگ جثه2متر مربع مي باشد.

ديواره قفسها :

استحكام ديواره قفس بايد متناسب با نوع گونه اي كه در آن نگهداري مي شود باشد به عنوان مثال طوطي ها به شبكه توري ضخيم تري نسبت به قناريها نياز دارند. فاصله بين فضاهاي توري نيز بايد با توجه به جثه پرنده به خصوص اندازه سر آن انتخاب شود و اگر درشت باشد ممكن است پرنده اقدام به فرار نمايد يا فقط سر حيوان خارج شود كه احتمال آسيب ديدن و شكستن گردن پرنده وجود دارد. قفس نبايد داراي كنج و زواياي تيز و يا خلل وفرج باشد. در بعضي از مجموعه ها براي نگهداري پرندگان بويژه پرندگان نقاط گرمسيري از شيشه استفاده مي كنند كه البته احتمال برخورد پرنده با آن وجود دارد بنابراين بهتر است در صورت استفاده از شيشه نوع سكوريت كه يك طرف آن تيره است استفاده شود تا فقط از سمت بازديد كننده داخل ديده شود. البته به جاي شيشه مي توان از انواع پلاستيك هاي شفاف و مقاوم استفاده نمود. قفس با ديواره شيشه اي مزايايي دارد ولي بايد دما و رطوبت داخل آن با استفاده از تهويه كنترل شود زيرا دما به سرعت در اين نوع قفس بالا مي رود وعلايمي مانند بازبودن منقار پرنده و فاصله گرفتن پرهاي آن از بدن نشان دهنده دماي بالا در قفس مي باشد. قفسها بهتر است از جنس گالوانيزه و يا كروميوم باشند تاهنگام شستشوزنگ نزنندو اگر از فلز معمولي استفاده مي شود براي رنگ آميزي بايد از رنگهايي استفاده كرد كه سرب ندارند.

ظروف غذاخوري و آبخوري :

در محوطه باغ پرندگان بايد متناسب با تعداد پرندگان ظروف آبخوري و دان خوري تعبيه گردد اين ظروف بايدقابل شستشو وضدعفوني شدن وفاقد لبه تيزباشندو بطور مستمر تميزشوند. در داخل قفس اين ظرفها بايد در ارتفاع قرار گيرند. براي پرندگان آبزي مي توان به مقدار مناسب غذا را در اختيار آنان قرار داد البته بايد ميزان غذا متناسب با نياز و تعداد پرندگان باشد زيرا اگر بيش از حد مواد غذايي در آب و يا اطراف ريخته شود باعث آلودگي آب و محيط خواهد شد. در محوطه باغ پرندگان بهتر است از ظروف آبخوري اتوماتيك استفاده نمود.

جانمايي قفس پرندگان :

قفس پرندگان نبايد در معرض نور مستقيم خورشيد و يا در جاي خيلي تاريك قرار گيرد. نور ملايم خورشيد براي سلامتي آنان مفيد است از طرفي بايد به جهت باد نيز توجه نمود در نقاط سردسير بايد قسمتي از قفس سرپوشيده باشد و حتي بتوان ديواره هاي آن را نيز با برزنت يا پلاستيك پوشاند در مجموعه باغ پرندگان كه كل محوطه توسط توري با ارتفاع مناسب پوشانده شده ، محل احداث باغ پرندگان بسيار مهم است زيرا كل مجموعه در حكم يك قفس بزرگ مي باشد كه بايد به جهت باد ، نورخورشيد ، شيب و ارتفاع محل توجه نمود.

5-

امكانات موجود در باغ پرندگان بايد جوابگوي ظرفيت و نيازهاي مجموعه باشد و بتواند بهترين شرايط را براي بازديدكنندگان و پرندگان فراهم نمايد بطور كلي ساختمانهايي كه براي چنين مجموعه هايي پيشنهاد مي شوند عبارتند از :

ساختمان اداري 2- قرنطينه 3- كلينيك (جهت نگهداري پرندگان بيمار بايد تجهيز شود) 4-محل نگهداري تخمهاي بارور وجوجه ها5- انبار تجهيزات ،خوراك ودارو 6- محل استقرار كارگران 7- سردخانه و گرم خانه 8- سرويس بهداشتي 9- خدمات رفاهي (بوفه و رستوران)10-قفسها( در صورتيكه پرندگان داخل قفس نگهداري مي شوندجايگاه آنان مطابق جدول 1 و 2 پيشنهاد مي گردد)

 

جدول 1- جايگاه نگهداري پرندگان (به عنوان مثال پيشنهاد شده اند):

شتر مرغ :

ابعاد جايگاه

10×40 (عرض × طول)

پوشش جايگاه

توري گالوانيزه 5/4 × 5/4

ظرفيت جايگاه

2 جفت

 

تيره هوبره :

ابعاد جايگاه

3 × 5 × 10 (ارتفاع × عرض × طول)

پوشش جايگاه

توري گالوانيزه 5/2 × 5/2

ظرفيت جايگاه

5 جفت

 

كبوتر سانان :

قطر جايگاه

4 متر

ارتفاع جايگاه

3 متر

پوشش جايگاه

توري گالوانيزه 5/2 × 5/2

ظرفيت جايگاه

10جفت

 

 

 

پليكان سانان ، لك لك سانان و غاز سانان :

سخره سنگي

1 عدد

ابعاد تقريبي

10×30 متر

آبشار و آبنما

1000 متر مربع

ظرفيت

15 جفت

 

جدول 2-جايگاه نگهداري پرندگان :

شاهين سانان :

ابعاد جايگاه

5× 5 ×10 (ارتفاع × عرض × طول)

پوشش جايگاه

توري گالوانيزه 5/2 × 5/2

ظرفيت جايگاه

3

جفت

 

گنجشك سانان :

ابعاد جايگاه

3 × 5 × 10 (ارتفاع × عرض × طول)

پوشش جايگاه

توري گالوانيزه 5/2 × 5/2

ظرفيت جايگاه

15

جفت

 

آبچليك سانان :

ابعاد جايگاه

3 × 3 × 6 (ارتفاع × عرض × طول)

پوشش جايگاه

داراي سقف با شيشه در جلو

ظرفيت جايگاه

15 جفت

 

 

ماده5- ويژگيهاي محل احداث باغ پرندگان :

از آنجائيكه شرايط عمومي باغهاي پرندگان همانند باغهاي وحش تعريف مي شوند مي توان به نكات ذيل اشاره نمود.

زمين :

انتخاب زمين به عنوان اولين قدم بسيار مهم است و بايد علاوه بر در نظر گرفتن قوانين و مقررات زيست محيطي ساير مسائل ازقبيل شيب زمين ، فاصله تا نقاط مسكوني و مناطق تحت مديريت سازمان ، جهت زمين ، نوع خاك و ... را مد نظر قرار داد. به عبارتي شيب مناسب بين صفر تا بيست درصد است و بايد زميني انتخاب شود كه كمترين پستي و بلندي را داشته باشد (برخلاف زمين مورد نياز باغ وحش ) خاك منطقه بايد قدرت جذب مناسبي داشته باشد و از طرفي بتوان گياهان مورد نياز را در آن پرورش داد. براي مجموعه هايي كه داراي قفسهاي متعدد هستند نفوذ پذيري خاك به جذب آب فاضلاب اين قفسها كمك مي نمايد البته در هنگام حفر چاه فاضلاب بايد با فاصله مناسب از چاه آب صورت گيرد. بهترين جهت احداث مجموعه ، جهت شرقي تاغربي است تا نياز پرندگان به آفتاب برطرف شود.

آب :

براي مصارف انساني و سرويسهاي بهداشتي بايد از آب تصفيه شده لوله كشي استفاده نمود ولي براي آبياري فضاي سبز شستشوي قفسها و پركردن درياچه ، استخرها و آب نماها بهترين آب ، آب چاه و قنات مي باشد كه ضروري است براي جلوگيري از مشكلات كم آبي ، زمين داراي چاه آب باشد و از سالم بودن آن مطمئن شد و در صورت لزوم اقدام به تصفيه آن نمود.

3-

با توجه به وجود بيماريهاي مشترك از جمله آنفلوانزاي پرندگان ، در كنار فاصله مناسب با مناطق مسكوني ضرورت بررسي شرايط بهداشتي و سلامتي پرندگان از اهميت ويژه اي برخوردار است البته اثر آلودگيهاي محيط شهري و صنعتي را بر روي پرندگان مجموعه نبايد از نظر دور داشت كه به اين مساله در انتخاب محل زمين بايد توجه نمود زيرا پرندگان عموماً نسبت به آلودگي هوا بسيار حساس هستند و در محيطهاي آلوده چه از نظر آلودگي هوا و چه از نظر آلودگي صنعتي و حتي صوتي امكان بروز تنش و بيماري در آنها افزايش مي يابد. لازم به ذكر است كه جهت معدوم نمودن لاشه پرندگان بهتر است چاهي براي دفن آنها به همراه آهك دور از چاه آب وسفره آب زيرزميني حفر گردد.

4-

مجموعه باغ پرندگان بايد با توجه به تسهيل رفت وآمد عموم، امكان توسعه ودلايل مديريتي درحومه شهرساخته شود تا امكان برنامه ريزي جهت احداث راههاي ارتباطي، پاركينگ وسايرخدمات رفاهي فراهم باشد. دسترسي آسان به باغ پرندگان درجذب بازديدكنندگان بي تأثيرنيست.

ماده6- مديريت باغ پرندگان:

توجه به نيازهاي اساسي پرندگان،رسيدگي به بهداشت ،برقراري نظم وايجاد فضايي مناسب ازجمله مواردمديريتي درمجموعه باغ پرندگان محسوب مي گردند كه به اين منظورضروري است درخصوص موارد ذيل برنامه ريزي دقيقي صورت گيرد.

تغذيه

گونه هاي مختلف پرندگان از مواد غذايي متفاوتي استفاده مي كنندكه كيفيت وكميت آن به نوع گونه، فصل وحتي شرايط خاصي مانندزمان جفتگيري، بيماري وياسن پرنده بستگي دارد ولي ازآنجائيكه درمجموعه باغ پرندگان، پرنده هايي كه معمولا" نيازهاي مشتركي دارند دركنارهم نگهداري مي شوند بايد جيره غذايي را درنظرگرفت كه تقريبا" نيازهاي غذايي اينگونه پرندگان رافراهم نمايد البته رسيدگي به غذاي پرندگاني كه داخل قفس مي باشند به راحتي صورت مي گيرد.انتخاب مواد غذايي بسيارمهم است براي پرندگان آزاد درمحوطه كه اكثرا" ازنوع دانه خوارخواهند بود بايد موادغذايي درنظر گرفته شود كه تقريبا" بين همۀ آنهامشترك است .بايددر چندين ناحيه ازمحوطه باغ پرندگان بطورثابت ظروف غذاخوري تعبيه شود بدون آنكه جاي آنهاتغييرنمايد.براي پرندگاني كه نيازهاي متفاوت غذايي دارند بايددرمكاني كه بيشترين تردد رادارندتغذيه شوند. استفاده ازمكمل هاي غذايي، ويتامين ها وميكروالمانها بايد زيرنظر متخصص تغذيه پرندگان يا دكتردامپزشك صورت گيرد.زمان غذا دهي وتعداد آن درروز نيز مهم است البته براي پرندگان آزاد مي توان هميشه ظروف غذاخوري داراي غذا باشند اما براي پرندگان شكاري وپرندگاني كه درقفس نگهداري مي شوند بهتراست روزي يك يا دو وعده به آنها غذا داده شود.

مولتي ويتامينها را مي توان طبق برنامه هفتگي ازطريق آب آشاميدني دراختيار پرندگان قرار داد. دقت شود كه ظروف آبخوري وغذاخوري بايد بطور مرتب شستشو وضدعفوني شوند وباقيمانده مواد غذايي داخل قفسها بويژه قفس پرندگان شكاري جمع شودوپس ازآن كف قفس تميزگردد.

بهترين زمان غذا دادن نيزصبح پس از طلوع آفتاب پيشنهاد مي شود وبراي نوبت بعدي بهتر است بعدازظهر اين كارصورت گيرد.درجدول شماره (3) به تعدادي جيره غذايي پيشنهادي براي بعضي ازگونه هاي پرندگان بازمان غذادهي مناسب اشاره شده است البته تعيين جيره غذايي براي هرگونه پرنده ضمن آنكه به نوع گونه، سن وفصل بستگي دارد تاحدودي تجربي است ولي مديريت مجموعه مي تواند با به كارگيري متخصص جيره نويسي ،جيره غذايي مناسب را مشخص نمايد. يكي از نكات مهم جلوگيري از تغذيه پرندگان توسط بازديدگنندگان است البته براي تفريح مي توان غذاي مورد علاقه پرندگان را دراختيار بازديد كنندگان گذاشت تا درمحل مشخصي كه تعيين شده به پرندگان بدهند.

درخصوص تغذيه پرندگان آبزي وكنارآبزي بايد توجه نمود كه در جيره غذايي طبيعي بعضي از آنها ماهي، قورباقه ويا حشرات كوچك وجود دارد بنابراين بايد نياز آنها به پروتئين بيشتر درجيره غذايي مدنظر قرارگيرد ضروري است دركنار استفاده از كنسانتره حاوي پودرماهي يا پودرگوشت ، اين نوع پرندگان را با ماهيهاي كوچك زنده تغذيه نمود يا درآبگير مجموعه اين نوع ماهي را پرورش داد. پرندگان شكاري نياز به گوشت تازه دارند كه بايد از مصرف گوشتهاي يخ زده و يا استخوان بدون گوشت اجتناب شودهمچنين بايد اين گونه پرندگان هفته اي يك يا دو بار با جگر تازه (گوسفندي يا گاوي) تغذيه شوند.

2-رطوبت ودما :

براي انتخاب پرندگاني كه درمحوطه رها هستند بايد به نيازهاي دمايي آنها وشرايط اقليمي محل احداث باغ پرندگان دقت شود، بطور كلي اگر محل احداث مجموعه، جنوب كشور ودرنواحي گرمسير باشد پرندگاني مانند طوطي سانان قادرخواهند بود درفضاي باز زندگي نمايند وبراي نواحي سردسيربايد اينگونه پرندگان درداخل اتاقك با سيستم گرمايشي مناسب قرار گرفته، زيرا دماي پايين باعث مرگ آنها خواهد شد.

بعضي از پرندگان مانند پرندگان آبزي، قادرند درآب زندگي كنند ورطوبت اضافي به آنها صدمه نمي زندولي باتوجه به اينكه اكثرآنها درزمستان به نواحي گرمتر مهاجرت مي كنند دماي پايين مي تواندموجب بيماري درآنهاگردد.ازطرفي بسياري از پرندگان خشكي زي در اثررطوبت زياد دچاربيماري مي شوند وتوصيه مي شود براي آنها حتما" سرپناه مناسب احداث گردد بويژه اگردر قفس نگهداري مي شوند تا درفصل پاييز وزمستان برف، باران وسرما به آنها آسيب نرساند بخصوص پرندگان شكاري بايد داراي سرپناه مناسب باشند.

3-بهداشت وتوليد مثل :

باوجود بسياري از بيماريهاي واگيردار بين پرندگان وحتي بيماريهاي مشترك بين پرندگان وانسان مانند آنفلوانزاي پرندگان تشخيص بيماريها وپيشگيري ازبروز آنها درچنين مجموعه هايي ازاهميت حياتي برخورداراست كه اقدامات ذيل زير نظر يك دكتردامپزشك به پيشگيري وكاهش عوارض ناشي از بيماريها كمك مي نمايد:

الف- واكسيناسيون:

استفاده از واكسن هاي نيوكاسل، برونشيت، آنفلوانزاي پرندگان وبراي جوجه ها واكسن گامبرو توصيه مي شود كه نحوه مصرف ودوز مورد نياز توسط دكتردامپزشك تعيين مي شود.

ب- تغذيه :

مواد غذايي بايد مناسب، فاقد كپك و تازه باشند.(رجوع شودبند1 ماده6)

پ-قرنطينه :

ساخت مكاني جهت نگهداري ازپرندگان تازه وارد الزامي است اين مكان بايد دور ازساير قفسها ساخته شود.

قرنطينه درواقع ساختماني بايد باشد كه چندين قفس با ابعاد مختلف درآن قرار دارد بايد نور، دما وحتي رطوبت اين مكان قابل كنترل باشد(ضميمه يك).

ورودي قرنطينه بايد توسط حوضچه ضدعفوني از ساير قسمتها جدا شود. پرندگان تازه وارد را بايد بين 30 الي 40 روز در اين مكان نگهداري نمود تا انگل زدايي، واكسيناسيون وساير اقدامات مورد نياز از جمله آزمايشهاي ميكروبيولوژي (بخصوص ازنظر ابتلا به آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان) روي آنها انجام شود ودرصورت سلامت با نظر دامپزشك معالج در محوطه اصلي رها شوند.

ت-اقدامات درماني :

جدا كردن پرندگان بيماروخارج كردن لاشه پرندگان تلف شده بايد بسرعت انجام شود وبلافاصله ضمن انجام اقدامات درماني بر روي پرنده بيمار، دليل بيماري نيز مشخص مي شود، لاشه پرندگان براي پيداكردن دليل مرگ بايد پس ازكالبد شكافي و نمونه برداري درچاه مخصوصي كه بدين منظوراحداث شده قرار گيرد وروي آن آهك ريخته شود.استفاده ازويتامينها وداروهاي ضدانگل نيز بايد طبق برنامه وزير نظردكتردامپزشك صورت گيرد.

ث- تميز نمودن و ضد عفوني كردن مستمر قفسها ، آبخوري ها و دان خوري ها:

قفس پرندگان بايد مجهز به سيستم دفع فاضلاب مناسب باشد بويژه اينكه پرندگان داراي مدفوع آبكي هستند و پس از مدتي اين مدفوع انباشته شده ومي تواند موجب بروز انواع بيماري ها در پرندگان گرددوازطرفي با توليد بوي نامطبوع به علت وجود آمونياك در ادرار پرندگان باعث آزردگي بازديدكنندگان مي شود. بستر مرطوب موجب بروز بيماري هايي مانند كوكسيديوز مي گرددكه يك بيماري مسري بين پرندگان است و با اسهال شديد باعث مرگ پرندگان مي شود . بنابر اين ضد عفوني بستر قفسها پس از شستشوي آنها وخشك نمودن كف قفسها اهميت بسزايي دارد البته انتخاب نوع ماده ضد عفوني كننده نيز مهم است كه مواد جدول 4 پيشنهاد مي شوند.

آبخوريها و دان خوري ها نيزبايد طبق برنامه شسته و ضد عفوني شوند .بايد دقت شود جنس ظروف آبخوري از نوعي باشند كه هنگام استفاده از بعضي مولتي ويتامين ها با آنها تركيب نشوند،بهترين جنس پلاستيك است .

ج- احداث حوضچه ضد عفوني :

ورودي به محوطه باغ پرندگان بايد داراي حوضچه ضد عفوني باشد كه در آن مواد ضد عفوني كننده قرار داشته باشد تا بازديد كنندگان هنگام ورود و خروج از داخل آن عبور نمايند.

 

 

تشكيل پرونده بهداشتي :

بهتر است براي هر پرنده پرونده بهداشتي تشكيل گردد و پرندگان با استفاده از حلقه پايي(باهماهنگي سازمان حفاظت محيط زيست) و تگ بالي علامت گذاري شوند. پس ازثبت شماره حلقه در پرونده نام دكتر معالج، كليه اقدامات درماني ، نوع بيماريها ، زمان خروج از تخم ، زيستگاه اصلي ، جنس و گونه پرنده نيز درج شوند.

ح- احداث اطاق جوجه كشي:

شايد لازم باشد بعضي از تخمها را كه پرنده ماده رها نموده در داخل ماشين جوجه كشي قرار داد همچنين پس از خروج جوجه ها از تخم بايد از مادر مصنوعي استفاده شود البته آگاهي از زمان هچ شدن تخم هرگونه در كنارانتخاب مكان مناسب و افراد ماهر جهت نگهداري و تغذيه جوجه ها بسيار مهم است .

توجه به بهداشت ،واكسيناسيون جوجه ها و جلوگيري از دست آموز شدن آنها نيز بايد جزء برنامه مديريت نگهداري آز آنها قرار گيرد .

خ- بكار گيري دكتر دامپزشك مجرب و دو نفر كاردان دامپزشك :

از الزامات هر مجموعه باغ وحش ويا باغ پرندگان مي باشد.

4- كاركنان :

 

 

 

5- اطلاع رساني :

روشهاي متعددي براي راهنمايي بازديد كنندگان وجود دارد شامل:

الف) نصب پوستروتابلوي اطلاعات براي هرگونه پرنده با درج نام فارسي،نام علمي و انگليسي، نام زيستگاه، نوع موادغذايي مصرفي، عادات مخصوص، طول دوران هچ شدن تخمها، فصل جفت گيري، نوع آشيانه،وضعيت حفاظتي ... وتصويرپرنده.

ب) استفاده ازفرد راهنمايي كننده

پ) توزيع بروشور، جزوه هاي آموزشي وCD

6- كلاسهاي آموزشي ومسابقات علمي :

با برگزاري كلاسهاي آموزشي درخصوص پرنده شناسي ،پرنده نگري وجذب مخاطبين بويژه كودكان امكان افزايش آگاهي آنان در رابطه باحيات وحش بخصوص پرندگان وحتي مشاركت عمومي وجود دارد از طرفي با تشكيل NGO ها، جذب محققين و برپايي مسابقات علمي درزمينه هاي زيست محيطي، مي توان محيطي پويا وبا نشاط جهت اوقات فراغت جوانان فراهم آورد.

7- كارگاه تاكسيدرمي ( آمپايه ) :

با كسب مجوزهاي لازم از سازمان حفاظت محيط زيست با هدف نگهداري مناسب و آمپايه پرندگاني كه به دلايل مختلف تلف مي شوند، امكان برگزاري كارگاه آموزشي درمورد روشهاي تاكسي درمي و احداث موزه كوچكي در كنار مجموعه باغ وحش و يا باغ پرندگان وجود دارد.

ماده 7 – شرايط اختصاصي :

همانطور كه ذكر شد تفكيك پرندگان معمولا" يا براساس نوع زيستگاه ويا نوع موادغذايي مصرفي آنها است.ولي بهترين حالت تركيب اين دو ويژگي است به عبارتي مي توان پرندگاني كه زيستگاه مشتركي دارند ولي ازنظر موادغذايي رقابت چنداني باهم ندارند دريك مكان نگاه داشت البته به شرطي كه فضاي كافي دراختيارآنها قرارگيرد تا بخاطرانتخاب محل آشيانه وحس قلمروطلبي درگيري بين آنها بوجود نيايد. براي مثال مي توان طوطي سانان وقناريها رادريك محوطه كه دماي آن قابل كنترل باشد بصورت آزادانه نگهداري نمود ولي اگرروش نگهداري بصورت قفسي است بايد پرنده هاي هرگونه جداگانه نگهداري شوند.

1-مدارك واطلاعات موردنياز:

متقاضي بايد طرح توجيهي وساير مدارك راجهت بررسي به سازمان ارايه نمايدالبته ازابتدا مي تواند طرح جامع وبرنامه تفصيلي رانيز به منظور تسريع كار مطابق "نحوه صدور پروانه جهت متقاضيان ايجاد و فعاليت باغ هاي وحش و باغ پرندگان" به سازمان ارايه نمايد.

ساختار باغ پرندگان:

درصورتيكه باغ پرندگان بصورت سرپوشيده احداث گرددتوجه به نوع ،جنس،شكل ،ارتفاع،استحكام وابعاد سقف،ستونها وحصارهاي جانبي اهميت زيادي دارد.لازم به ذكراست كه طراحي سقف وستونها بايد توسط مهندس يا آرشيتكت مجرب كه داراي نظام مهندسي معتبر مي باشد انجام شود زيرا اين كار نازمند اطلاعات مهندسي دقيق مي باشد.

1-

سقف باغ پرندگان مي تواند بصورت مخروطي(خيمه ايي)،استوانه ايي ويا مدور (گنبدي) باشد.درشكل مخروطي سقف برروي يك يا چند ستون مركزي وستونهاي جانبي قرارگرفته است وبدليل شيبي كه سقف دارد نسبتاَدرمقابل جريان شديد هوا مقاوم است. جنس سقف ازتوري ضخيم باچشمه هاي كوچك (5/2 × 5/2 سانتي متر)مي باشد كه توسط تركيبي از سيم بكسلهاي فولادي 12،16 و10(نوع آنها متناسب با وزن سازه تعيين مي شود) به ستونهاي مركزي، ستونها و ديواره هاي جانبي متصل شده است .

2-ستونها:

ارتفاع ستونها بايد متناسب با فضاي مورد نياز جهت پرواز پرنده ها،ارتفاع درختان موجود درمجموعه باشد مسلماَ هر چه اين ارتفاع بيشتر باشد پرندگان فضاي بيشتري براي پرواز دارند ولي ارتفاي زياد سقف به دليل افزايش وزن آن وآسيب پذيرشدن دربرابر جريان شديد هوا نيازمندمهاربيشتربااستفاده از ستونها وسيم بكسلهاي قويتر ،ستونهاي بيشتر وبطوركلي تجهيزات كاملتري مي باشد بنابر اين بهترين ارتفاعي كه بطور تجربي با وجود تجهيزات وامكانات حاضر مي تواند براي احداث باغ پرندگان درنظر گرفت بين 20 الي 30 متر مي باشد .

3-حصار:

بهتراست ديواره اطراف مجموعه تركيبي از ديوارچيني وفنس با چشمه هاي كوچك(جهت جلوگيري از عبور موش وپرندگان كوچك) باشد وپي زيرديواره بايد به اندازه اي درنظر گرفته شود كه مانع نقب زدن حيواناتي نظير روباه گردد .

رديف

نام ماده ضد عفوني كننده

توضيحات

1

2

3

4

ستريميدث (ساولن)

مايكوجرم

گلوتار آ. ام 200

ژرموكيلر

 

 

 

 

 

جدول شماره(4)- موادضدعفوني كننده

 

 

ماده 8-شرايط متقاضي:

تابعيت كشورجمهوري اسلامي ايران

اعتقادبه يكي از اديان رسمي كشور

عدم سوءپيشينه درتخلفات زيست محيطي وشكارو صيد

1-3.متقاضياني كه تابعيت غيرايراني دارند باتشكيل موسسه حقوقي ثبت شده درجمهوري اسلامي ايران مي توانند با شخصيت حقوقي موسسه مذكور،متقاضي موضوع اين دستورالعمل باشند.

 جدول شماره 3:موادغذايي،مكملها وويتامينهاي مورد نياز پرندگان

رديف

نوع گونه

نوع مواد غذايي مصرفي

تعداد وعده هاي غذايي در شبانه روز

مقدار ماده غذايي در هر وعده براي هر پرنده

1

قرقاول بلژيكي

2

قرقاول گردن حلقه اي

3

قرقاول گلدين

4

قرقاول ريوند

5

قرقاول نقره اي

6

قرقاول ليدي ام هرست

7

طوطي كوتوله

8

طوطي مدل گل طوسي

9

طوطي مدل گل آبي

10

طوطي مدل سر آلويي

11

طوطي سنگالي

12

طوطي راهب

13

طوطي خورشيدي

14

طوطي نقاب دار

15

طوطي رزلا

16

طوطي رزلاشكيل

17

طوطي آواز خوان پرطلا

18

طوطي اسكندر سبز

19

طوطي پاتاگونيا

20

طوطي آمازون

21

شاه طوطي

22

طوطي لري و عزادار

23

طوطي آرا قرمز

24

طوطي كاكاه و كاكل زرد

25

نج نرگسي كرمي

26

فنچ نرگسي سفيد

27

فنچ نرگسي طوسي

28

فنچ معمولي

29

فنچ وايدا بهشتي

30

فنج كلاغي

31

فنج حسيني

32

فنج مردابي

33

فنج اسقف

34

فنج وايدار غول پيكر

35

قناري روسي

36

قناري معمولي

37

بلبل خرمائي

38

ياكريم

39

ياكريم چيني

 بخش بيماريهاي حيات وحش

 

 

مواد لازم براي ساختن آشيانه به نوع پرنده و محيط اطراف بستگي دارد و معمولاً شامل سنگريزه ، خاك ، چوب ، پر ، برگ ، شاخه ، پشم و حتي مواد بزاقي خود پرنده مي باشد. محل آشيانه نيز ممكن است بر روي زمين يا بصورت كيسه هاي بافته شده بر روي درختان متفاوت باشد

.

انواع آشيانه :

-

آشيانه زميني :

سقف:

انتخاب افراد بايد با معيارهايي همانند علاقه مندي به پرندگان وحيوانات ،تجربه كاري وسلامت جسماني باشدوكليه افرادي كه درچنين مجموعه هايي كارمي كنند به دليل ارتباط نزديك با حيوانات بايد ضمن تزريق واكسن هاي كزازوآنفلوانزاي فصلي بطورمستمر معاينه وآزمايش شوند وكارت بهداشتي دريافت نمايند. جهت حفظ نظم وبهداشت، افراد بايد داراي لباسهاي يك شكل، قابل شستشو وضدعفوني كردن بوده ومجهز به دستكش وچكمه وحتي ماسك مناسب باشند.

ترافيك ورفت وآمد:آلودگي :

ساختمانها و تاسيسات :

كليات ضوابط و معيارهاي احداث باغ پرندگان"
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |


Powered By Sigma ITID.