آیکون منو

تازه های سایت

بولتن خبری آذر ماه 1395 (شماره بیست و شش) معاونت آموزش و پژوهش به صورت فایل PDF از اینجا قابل دریافت است.

در این شماره می خوانید:
* اهم اخبار دفتر آموزش 
 1- پژوهش برای آموزش محیط زیست ... کیومرث کلانتری
2- بخش آموزش همگانی
3- بخش فناوری آموزشی و چاپ و نشر
4- بخش آموزش ضمن خدمت
5- نماد پرنده و پرواز ... فریبا کلانتر
6- عناوین خبری فعالیت های دفتر پؤوهش و توسعه فناوری های محیط زیست
بولتن خبری آبان ماه 1395 (شماره بیست و پنج) معاونت آموزش و پژوهش به صورت فایل PDF از اینجا قابل دریافت است.

در این شماره می خوانید:
* اهم اخبار دفتر آموزش 
 1- به نام بهترین سرآغاز ... کیومرث کلانتری
2- بخش آموزش همگانی
3-بخش آموزش ضمن خدمت
(14 آذر95)
بولتن خبری مهرماه 1395 (شماره بیست و چهار) معاونت آموزش و پژوهش به صورت فایل PDF از اینجا قابل دریافت است.

در این شماره می خوانید:
* اهم اخبار دفتر آموزش 
 1- مهر محیط زیست ... کیومرث کلانتری
2- بخش آموزش همگانی
3- بخش فناوری آموزشی و چاپ و نشر
4-بخش آموزش ضمن خدمت
(10 آبان95)
 
بيشتر

اخبار دفتر

بيشتر

آموزش و فرهنگ سازی

پروژه ها
بيشتر

دستورالعمل ها

استاندارد ها و شاخص ها

اطلاعیه ها
اقدامات و برنامه ها